Personvernerklæring (GDPR) for DRIV energi

Denne personvernerklæring gjelder for DRIV energi AS, DRIV energi Hallingdal AS og DRIV energi Midt-Norge AS (heretter kalt DRIV energi), og angir hvordan DRIV energi behandler dine personopplysninger.

DRIV energi behandler opplysninger om bestillinger av produkter og tjenester samt søknader om drivstoffkort og tilgang til vaskehall for privatkunder og bedriftskunder med kontaktperson(er) i den utstrekning det er nødvendig for å behandle bestillingen/søknaden. Dette omfatter også innhenting av opplysninger om finansiell status og ev. betalingserfaringer for firma, ev. for person for privatkunder og enkeltmannsforetak, samt å foreta kredittvurdering.

Dersom bestillingen/søknaden innvilges, vil vi benytter dine personopplysninger som følger:

 • Navn, org.nummer, adresse, referanse og kontaktperson med telefonnummer og epostadresse(r) samt kundekonto/portal med login brukes til etablering og vedlikehold av kundeforholdet, og for fakturering av kjøp.
 • Registrering av bestillinger, fyllinger/levering av produkter og tjenester med sted, tidspunkt og pris, samt informasjon om ev. purringer, inkasso og reklamasjoner brukes for å gjennomføre levering, fakturering og oppfølging av kjøp.
 • Epostadresse og SMS brukes til utsending av informasjon og svar på henvendelser, samt markedsføring av våre produkter og tjenester med mindre kunden reserverer seg mot det.
  • Telefonnummer brukes for å komme i kontakt for operasjonelle grunner og svare på henvendelser, samt kundeoppfølging.
 • For drivstoffkort gjelder i tillegg pr. kunde: Antall kort som er utstedt, kortnummer, PIN og kredittgrenser for utstedelse og utsending av drivstoffkort, ev. sperringer for tilgang, fakturering og oppfølging.
 • For bilvask gjelder i tillegg pr. kunde: Antall vaskebrikker som er ustedt med nummer og pris for tilgang, fakturering og oppfølging.
 • Opplysningene brukes også for sikkerhetsformål, kvalitetssikring og forbedring, samt for å oppfylle rettslige forpliktelser.

Bruk av cookies er regulert i DRIV energis Cookie Policy. Her finner du informasjon om hvilke cookies vi benytter, og kan velge å godkjenne cookies og endre hvilke kategorier cookies du aksepterer. Se drivenergi.no/informasjonskapsler

Datainnsamling i kundeapp (for tanking på DRIV-stasjoner)

Registrering av kort

Når du registrerer et kort, innhenter DRIV-app følgende opplysninger:

 • Ditt telefonnummer
 • Enhetens navn
 • Enhetens modell
 • Enhetens IP-adresse
 • En unik ID for å gjenkjenne din enhet – ID for Vendors (IDFV) på iOS og Secure Settings Android ID (SSAID) på Android
 • Eventuelle andre data du taster inn

Disse opplysningene lagres med hensikt om å forbedre sikkerheten, forhindre misbruk og yte support.

Tanking

Når du starter en tanking, innhenter DRIV-app følgende opplysninger:

 • Kortnummer
 • PIN
 • Eventuelt kjøretøyets registreringsnummer/vogn-ID
 • Eventuelt kjøretøyets kilometerstand
 • Eventuelle andre data du taster inn

Lokasjon

Med ditt samtykke benytter DRIV-app data om din enhets lokasjon for å vise din plassering på kartet og muliggjøre start av tanking. Lokasjonsdata forlater ikke din enhet og deles ikke med tredjepart.

Generelt

DRIV energi AS drifter kundesenteret, administrerer drivstoffkort og nettsiden www.drivenergi.no, og tilrettelegger for at kunder kan fylle på alle DRIV energis og samarbeidspartneres stasjoner iht. serviceavtaler og databehandleravtale med din DRIV energi leverandør. Dine personopplysninger lagres og behandles dessuten av våre samarbeidspartnere i EU/EØS-området, eller i tredjeland i henhold til EUs standardkontrakter (SCC), for det begrensede formål som er nødvendig for å levere avtalte produkter og tjenester i samsvar med inngåtte databehandleravtaler. For øvrig vil ikke dine personopplysninger bli utlevert eller tilgjengeliggjort for andre, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette, eller vi er rettslig forpliktet til det.

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er hovedsakelig fordi det er nødvendig for å oppfylle inngåtte avtaler og levere produkter og tjenester, i tillegg til tiltak og handlinger i forkant av avtaleinngåelse og for å oppfylle rettslige forpliktelser. Når det gjelder andre behandlinger, vil det rettslige grunnlaget være ditt samtykke eller en berettiget interesse. I henhold til vår vurdering har vi en berettiget interesse i å gjennomføre dialog om nyheter, tilbud, og produkter og tjenester fra DRIV energi med kundene med mindre de reserverer seg mot dette.

DRIV energi behandler dine personopplysninger så lenge formålet med behandlingen gjør det nødvendig. Etter dette blir opplysningene slettet på en sikker måte, med mindre opplysningene blir anonymisert eller det finnes et annet rettsgrunnlag for videre behandling. Når det gjelder kredittvurderinger, registrere vi kun resultatet fra denne.

Du kan når som helst kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, trekke ditt samtykke eller reservere deg mot kommunikasjon i visse kanaler. Dette kan imidlertid begrense vår mulighet til relevant dialog og leveranser, uten at dette normalt medfører avtalebrudd fra vår side.
Du har rett til en kopi av, og kreve korrigeringer eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, motsette deg behandlingen og rett til såkalt dataportabilitet.
Hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger krenker dine rettigheter, har du rett til å klage til Datatilsynet.
Endringer i våre produkter og tjenester eller endringer i personvernlovgivningen, kan føre til endringer i denne personvernerklæring. Hvis endringen er vesentlig, varsler vi deg om det. Oppdatert personvernerklæring er til enhver tid tilgjengelig på www.drivenergi.no.

Dersom du har kommentarer eller spørsmål til denne personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, ber vi om at du kontakter din DRIV energi leverandør, som er behandlingsansvarlig iht. GDPR, eller DRIV energi AS, Loe bruk 16, 3300 Hokksund, tlf 32 75 90 80post@drivenergi.no.

Sist revidert 3.januar 2024